V areáli EĽRA sa okrem remeselníkov zo všetkých kútov Slovenska nachádzali aj tí naši domáci – kežmarskí a aj budúci mladí remeselníci, pripravujúci sa na povolanie v kežmarských odborných školách. Jednou z nich je aj Súkromná spojená škola, Biela voda. Návštevníci si v ich stánku mohli pozrieť a zakúpiť jedinečné výrobky z dreva, textilu, kovu, drôtu, tiež si mohli vyskúšať aj techniku tkania na krosnách. Meno školy sa spája aj s „Malým EĽROM“, ako miestni nazývajú Festival študentského remesla, ktorý organizovala táto škola už šiesty rok. Tretíkrát sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a zúčastnilo sa ho spolu až 862 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska i účinkujúcich zapojených do kultúrneho programu a aktivít ako boli napríklad rozprávky hrané žiakmi zo Základnej školy Grundschule, strašidelný hrad, historické hradné hry.

Tento festival mladých predchádza júlo- vému Európskemu ľudovému remeslu a jeho ústrednou témou je propagácia remesiel na stredných školách, história vznikajúcich ce- chov v 16. – 17. storočí pod Tatrami a aj história mesta Kežmarok a Kežmarského hradu. Festi- val študentského remesla začal už večerným sprievodom mestom v maskách s lampiónmi a s ohňovou šou, bohatým kultúrnym progra- mom, ktorý ukončil koncert Celeste Buckin- gham. Lampiónový sprievod mestom pomohli zorganizovať Mestské kultúrne stredisko Kežma- rok pod vedením pani riaditeľky Elisy Joppovej, Centrum voľného času Kežmarok a Kežmarské základné školy. Celeste spolupracuje s touto školou už dlhšie. Žiaci a žiačky pre ňu ušili a pri- pravili niekoľko modelov a šperkov, ktoré boli prezentované na medzinárodných akciách a šírili tak dobré meno zručných remeselníkov z Kežmarku i v zahraničí. Momentálne škola vystavuje svoje práce v známej galérii v USA, Nashville, Tennessee s podporou pani Zarin June Buckingham, s ktorou začali spolupraco- vať pred dvoma rokmi. Učebné odbory krajčír a výroba konfekcie sú jedni z nosných odborov tejto školy. Krajčírky a modelky z týchto od- borov získavajú už niekoľko rokov prestížne ceny a ocenenia nielen na domácej, ale i na zahraničnej pôde. Medzi najväčšie úspechy tento školský rok patrí 1. miesto v Módnej línii mladých (MLM) 2018 kategória: Doplnky a 2. miesto v MLM 2018 kategória: Vychádzkové odevy. Je to medzinárodná súťaž v Prešove, v ktorej súťažili stredné školy s 576 modelmi. Súkromná škola Biela voda sa taktiež zúčastňuje rôznych prezentácii svojej odevnej tvorby, módnych prehliadok a prehliadok s kolekciami zameranými na ľudovú kultúru jednotlivých re- giónov na území celého Slovenska. Škola šije aj rôzne dobové kostýmy, historické i moderné šaty či kroje. Preto s ňou začali spolupracovať i slovenské múzeá. Výrobky boli predstavené v Etnologickom múzeu v Martine, v skanzene Vychylovka na Kysuciach, v Archeoparku v Ha- nušovciach a Prešove, pre ktoré žiaci šili aj súbor odevov z doby kamennej, bronzovej, železnej a rímskej. Bol to veľmi náročný, ale úspešný pro- jekt. Veľmi dobrú spoluprácu udržiava škola už niekoľko rokov hlavne s kežmarským múzeom. Jeho riaditeľka, pani Erika Cintulová vychá- dza škole v ústrety, pomáha pri organizovaní Festivalu študentského remesla i s inými aktivi- tami. Medzi spoluorganizátorov, prispievateľov či partnerov tohto ročníka „Malého EĽRA“ patrili aj mesto Kežmarok, VÚC Prešov, VÚC Nitra, Fond na podporu umenia, Hotel Hviezdoslav, Hotel Solisko, Hotel Morava, Mliekarne a.s., a veľa iných kežmarských podnikateľov a podnikov a taktiež starostov obcí. Bez ich pomoci by sa festival mladých nemohol uskutočniť v takom rozsahu. Súkromná škola Biela voda rozbehla spoluprácu aj s kontroverzným spevákom Robom Mik- lom, pre ktorého šili žiaci niekoľko kostýmov už pred festivalom. S pani Kamilou Magálo- vou známou hereckou hviezdou a taktiež tele- víznou kulinárkou sa stretli žiaci počas súťaže Ochutnávka uhorských jedál v Hoteli Hviezdo- slav. Škola rozbieha aj spoluprácu s Alešom Mlátilíkom, výkonným riaditeľom najväčšieho zľavového portálu na Slovensku www.zlavo- mat.sk. Už na jeseň tohto roku otvoria spo- lu s riaditeľkou školy Annou Jurgovianovou a so Celeste Buckingham 1. ročník hudob- no – kulinárskeho Combo Campu pre sociálne znevýhodnené deti, na podporu ich talentu a vzdelania na Slovensku. Súkromná škola Biela voda sa venuje okrem remesiel aj vzdelávaniu dospelých, pomáha im ukončovať základné vzdelanie, výučné listy i maturitu. Pre tých, kto- rí si potrebujú doplniť vzdelanie certifikátom ponúka akreditované remeselné kurzy murár, stolár, krajčírka či kaderníčka… Tie vedú plne kvalifikovaní lektori ďalšieho vzdelávania. O ich priebehu sa môžete dozvedieť na facebookovej stránke Kurzy Biela Voda. V rámci etickej výchovy boli žiaci vzdelávaní v programe Junior Achivement, ktorému sa ve- nuje pani zástupkyňa školy Jana Mašlonková. V novom školskom roku bola škola vybraná do programu Ambasadorskej školy Europského parlamentu ako jedna zo 17 škôl na Slovensku, čo je určite veľká česť a záväzok. Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytova- nia aktuálnych a praktických vedomostí. Škola taktiež pracuje v programe Vnímavá škola a Vnímavý pedagóg. V októbri chce súkromná škola Biela voda otvoriť v mestských priestoroch pri knižnici muzeálnu expozíciu venovanú kraj- čírskemu a stolárskemu cechu a ľudovej tvorbe odevov. Riaditeľka školy Anna Jurgovianová vyzdvihla prácu všetkých pedagógov, majstrov odborného výcviku, asistentov a nepedago- gických zamestnancov, bez ktorých by škola nemohla napredovať a dosahovať pozitívne výsledky. Samozrejme, že na tom majú najväč- šiu zásluhu študenti, bez ktorých by škola ne- mohla byť školou, školou s rodinným duchom, kde majú všetci spoločný cieľ a to dosiahnuť čo najlepší výsledok. Súkromná spojená škola Ul. Biela voda 2 KežmarokMlátilíkom, výkonným riaditeľom najväčšieho zľavového portálu na Slovensku www.zlavo- mat.sk. Už na jeseň tohto roku otvoria spo- lu s riaditeľkou školy Annou Jurgovianovou a so Celeste Buckingham 1. ročník hudob- no – kulinárskeho Combo Campu pre sociálne znevýhodnené deti, na podporu ich talentu a vzdelania na Slovensku. Súkromná škola Biela voda sa venuje okrem remesiel aj vzdelávaniu dospelých, pomáha im ukončovať základné vzdelanie, výučné listy i maturitu. Pre tých, kto- rí si potrebujú doplniť vzdelanie certifikátom ponúka akreditované remeselné kurzy murár, stolár, krajčírka či kaderníčka… Tie vedú plne kvalifikovaní lektori ďalšieho vzdelávania. O ich priebehu sa môžete dozvedieť na facebookovej stránke Kurzy Biela Voda. V rámci etickej výchovy boli žiaci vzdelávaní v programe Junior Achivement, ktorému sa ve- nuje pani zástupkyňa školy Jana Mašlonková. V novom školskom roku bola škola vybraná do programu Ambasadorskej školy Europského parlamentu ako jedna zo 17 škôl na Slovensku, čo je určite veľká česť a záväzok. Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytova- nia aktuálnych a praktických vedomostí. Škola taktiež pracuje v programe Vnímavá škola a Vnímavý pedagóg. V októbri chce súkromná škola Biela voda otvoriť v mestských priestoroch pri knižnici muzeálnu expozíciu venovanú kraj- čírskemu a stolárskemu cechu a ľudovej tvorbe odevov. Riaditeľka školy Anna Jurgovianová vyzdvihla prácu všetkých pedagógov, majstrov odborného výcviku, asistentov a nepedago- gických zamestnancov, bez ktorých by škola nemohla napredovať a dosahovať pozitívne výsledky. Samozrejme, že na tom majú najväč- šiu zásluhu študenti, bez ktorých by škola ne- mohla byť školou, školou s rodinným duchom, kde majú všetci spoločný cieľ a to dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Súkromná spojená škola Ul. Biela voda 2 Kežmarok