Podľa prezidenta SR Andreja Kisku festival uká- zal, že všetko sa dá, keď sa chce. „Podstatou festivalu študentského remesla je búranie pred- sudkov medzi Rómami a neró- mami, medzi mladšími a star- šími remeselníkmi,“ priblížila myšlienku festivalu riaditeľka Strednej odbornej školy Biela voda Anna Jurgovianová. Študenti predvádzali spo- lu so staršími remeselníkmi ko- váčstvo, šperkárstvo, korytár- stvo, metliarstvo či plstenie. Súčasťou festivalu bola aj súťaž v zdobení medovníkov či o naj- krajší rómsky kroj. Ak to financie dovolia, v bu- dúcnosti by mohol byť festi- val medzinárodný. „Radi by sme privítali remeselníkov z Poľska či z Českej republi- ky. V tomto roku sa festivalu zúčastnili študenti Gymnázia Pavla Országha Hviezdosla- va, Strednej umeleckej ško- ly, Hotelovej akadémie Otta Brucknera či Stredného odbor- ného učilišťa,“ povedala Jurgo- vianová, ktorá sa netají tým, že ju inšpirovalo aj Európske ľu- dové remeslo. „Remeslá majú v našom meste veľmi dlhú tradíciu a aj my ich chceme propagovať a popularizovať. Sú potrebné pre každého z nás, pretože nie- kedy potrebujeme kováčov, ku- renárov či kominárov,“ dodala. Všetko sa dá, keď sa chce Záštitu nad festivalom prebral v tomto roku prezident Slo- venskej republiky Andrej Kis- ka. Podľa neho je festival dôka- zom toho, že všetko sa dá, keď sa chce. Videl to predovšetkým na mladých študentoch, kto- rých je dobré inšpirovať už od začiatku, aby v dospelosti ne- mali problém s nájdením si prá- ce aj v podtatranskom regióne. „V regiónoch vládne skep- sa z nedostatku práce, z toho, že mladým Rómom sa nech- ce pracovať. Remeslo by sme však mali podporovať a prá- ve v ňom sa často vedia chytiť tí, na ktorých často zabúdame a často ich kritizujeme,“ pove- dal Kiska, ktorý pracuje na tom, aby mohol Kežmarok navštíviť aj počas festivalu Európske ľu- dové remeslo. Potenciál v rómskych osadách Jedinečnosť festivalu vyzdvihol aj Peter Pollák, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. „Rómskych festivalov na Slovensku je niekoľko, ale kež- marský je jediný svojho druhu. Na druhej strane, kde inde by mal byť, keď práve Kežmarok je remeselné mesto a práve tu sa vhodne prepojí remeslo s róm- Festival študentského remesla zaujal aj prezidenta skou komunitou,“ povedal. Polláka oslovilo, že Kežmar- ku sú nadšenci, ktorí pracujú s rómskou mládežou. Ukazu- jú, že nie je pravdou, že rómske deti nedokážu byť kvalifikova- né a nie je pravdou, že z nich ni- kdy nič nebude. Slovensku len prospeje, ak budú raz rómske deti kvalifikované, budú praco- vať a budú súčasťou sociálneho systému. „Je to veľmi dôležité. Slo- vensko si zaslúži, aby malo v budúcnosti dostatok kvali- fikovaných ľudí, pretože v bu- dúcnosti bude mať veľký prob- lém v dôchodkovom systéme. Veľký potenciál vidím v róm- skych osadách. Deti raz mô- žu pracovať a tým pádom aj zmierniť problémy, ktoré nás čakajú. Ak nebudú pracovať rómske deti, nebude mať kto pracovať na dôchodky,“ uvie- dol Pollák. Mesto chce prezentovať domácich remeselníkov Pomôcť študentom – remesel- níkom by chcelo aj mesto, na- príklad poskytnutím miesta na festivale Európske ľudové re- meslo. „Keď sme obsadzovali stánky, preferovali sme skôr domácich remeselníkov, pre- tože prezentujeme nielen eu- rópske remeslo, ale aj lokál- ne, z Kežmarku, zo Spiša. Re- meselníkov už veľa nemáme. Práve preto by bolo výborné, keby sa mladí ľudia vyučili, aby ho udržiavali a prenášali na ďalšie generácie. Potom by sme mali ľahšiu úlohu a ne- museli by sme hľadať remesel- níkov v Európe. Predpokla- dy na to máme, keďže v meste máme umeleckú alebo stred- nú odbornú školu,“ dodal na záver primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Lorant Paugsch